počet návštěv
1787714
  WWW objednávkový systém:
WWW objednávkový systém je určen především pro obchodníky, proto je minimální odběr stanoven na 200,- Kč bez DPH.
  Objednání zboží,uzavření smlouvy
a) podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím (přijetí je většinou potvrzeno automaticky),smlouva vzniká samotným dodáním zboží.Prodávající si může v jednotlivém ,zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky nebo úhradou zálohy.

b) prodávající je v závislosti na charakteru obchodu(množství zboží,výše ceny,náklady na přepravu,vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně.Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) nabídka položek nákupního katalogu internetového obchodu vychází z informací výrobců jednotlivých položek a jejich dostupnost závisí na skladových zásobách a dodacích lhůtách výrobců a distributorů.Dodavatel je oprávněn stornovat objednávku nebo některé položky v případě, že zboží nelze dodat v odpovídajícím termínu nebo za prezentovaných cenových podmínek.V takovém případě upozorní dodavatel zákazníka o stornování dodávky, případně přijatou zálohovou platbu vrátí na běžný účet specifikovaný zákazníkem.
  Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na pavexim.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti.
Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
K ceně je připočítávána pevná cena poštovného a balného.
  Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení závazné objednávky, za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky/zejména uvedení telef.kontaktu při dodání General Parcel/. V případě, že zboží je na skladě, prodávající je vyexpeduje (předá dopravci) příští pracovní den po obdržení objednávky.V případě, že objednané zboží není na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 7 dnů od potvrzení objednávky, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.
  Platba, dopravní podmínky, poštovné
Doprava platba poštovné, balné
OSOBNÍ ODBĚR (BEROUN, PRAHA po předchozím objednání) HOTOVĚ 0
PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTÍ hodnota DO 3000 Kč PŘEVODEM 100,00 Kč
PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTÍ hodnota NAD 3000 Kč PŘEVODEM 0

ZBOŽÍ DODÁVANÉ PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTÍ NENÍ MOŽNÉ UKLÁDAT K POZDĚJŠÍMU VYZVEDNUTÍ. UVÁDĚJTE VŽDY ADRESU, NA KTERÉ JSTE V PRACOVNÍ DOBĚ K ZASTIŽENÍ!!!
  Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky ,kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení a výši ceny objednaného zboží(včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce.
Odeslanou objednávkou(návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust.§ 262 odstavec 1 obch. zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména ust.§409 a násl.
  Reklamace
V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího , je kupující povinen zkontrolovat ,zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano , je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

Odst. 3: Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného uskladnění, jeho částečné či úplné spotřebování, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem (kupujícím) či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
Snížení kapacity nabíjecí baterie (nabíjecího bloku) v důsledku jejího opotřebení, není důvodem k reklamaci.


Vznikne-li na zboží dodaném naším zásilkovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem, telefonicky nebo písemně.

Telefonní číslo: +420 311 611 519, Lenka Růžičková

Adresa: Pavexim, Plzeňská 440, Beroun

Každá reklamace musí obsahovat:
-číslo faktury
-přesný popis zjištěných závad a jejich projevů


Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě, nemusí být reklamace uznána.
  Odstoupení od smlouvy do 14 dnů od prodeje dle zákona
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy (převzetí zboží) za těchto podmínek:
- Zboží je nepoužité , nepoškozené a v neporušeném obalu se všemi návody a záručními listy.
- Jsou vráceny peníze za zboží, nikoliv za poštovné a balné.
- V případě vrácení zboží nás kontaktujte na tel. čísle +420 311 611 519 Mgr. Radek Páv
  Ochrana dat
Požadujeme pouze data nezbytně nutná k rychlému vyřízení objednávky. Data shromážděná v našem archivu jsou pouze pro vnitřní potřebu a zavazujeme se tyto údaje neposkytnout třetí osobě.
 
  KANCELÁŘ PRAHA
Pobřežní 4
180 00 Praha 8
tel.: 224 819 780 - 1
fax: 222 320 957
e-mail: pavexim@pavexim.cz
 
  VO SKLAD
Plzeňská 440
266 00 Beroun
tel.: 311 611 519
fax: 311 622 816
e-mail: objednavky@pavexim.cz